Villkor gällande tjänster utförda av
Mora Städ & Fönsterputs AB

Nedan följer de villkor som gäller när Du beställer tjänster av oss. Villkoren gäller debitering, bokningar och avbokningar, skattereduktion RUT, betalningsvillkor, mm.

Senaste version av nedanstående villkor är per datum 2020-10-02.

1. Omfattning


1.1 Dessa villkor och bestämmelser gäller då Mora Städ & Fönsterputs AB ("bolaget") tillhandahåller tjänster ("uppdrag") till en näringsidkare eller konsument ("kund/beställare") på specifik plats ("objekt/uppdragsobjekt").
"Parter" avser bolaget och kund.

1.2 Bolaget förbehåller sig rätten att komplettera, redigera och/eller på annat vis ändra dessa villkor och bestämmelser.

1.3 Bolaget reserverar sig för eventuella tryckfel i villkoren.

1.4 Villkoren gäller från och med då kund har ingått avtal med bolaget.

1.5 Avtal anses vara ingånget då kund har, skriftligt eller muntligt, beställt tjänster och/eller då bolaget har börjat tillhandahålla tjänster till kund.

2. Allmänna avtalsvillkor


2.1 Avtal mellan bolaget och konsument kan upphävas av en utav eller av båda parter innan utförande av tjänst eller, i god tid, under ett pågående tjänsteutförande. Bolaget upphör då med att tillhandahålla tjänster till kund per överenskommet slutdatum.

2.2 Om en avtalad uppsägningstid finns så gäller denna och kund blir fortsatt debiterad för de planerade uppdrag som finns inom denna tidsrymd.

2.3 Specifika villkor kan gälla för avtal mellan bolaget och annan näringsidkare, detta framgår då på tjänsteavtal.

3. Allmänna betalningsvillkor


3.1 Genom att ingå avtal med bolaget (enligt 1.4) godkänner kund ett betalningsvillkor om 20 dagar om ingen annan överenskommelse finns.

3.2 För utskick av fakturor tillkommer en administrativavgift á 23 SEK (exkl. moms) för pappersfakturor samt en avgift á 8 SEK (exkl. moms) för elektroniska fakturor (e-post eller e-faktura).

3.3 Utebliven betalning

3.3.1 Utskick av fakturor, påminnelser, Inkassokrav, kreditbedömningar och betalningsförelägganden sköts av Fortnox Finans.

3.3.2 Frågor, synpunkter och/eller bestridande av fakturor hänvisas till Fortnox Finans AB (tel.nr. 0470-78 50 00).

3.3.3 Utebliven betalning på förfallodatum leder till utskick av betalningspåminnelse efter sju (7) dagar.
För utskick av betalningspåminnelse tillkommer en avgift á 60 SEK (inkl. moms).

3.3.4 Utebliven betalning av betalningspåminnelse leder till utskick av Inkassokrav efter ytterligare sju (7) dagar.
För utskick av Inkassokrav tillkommer en avgift á 180 SEK (inkl. moms).

3.3.5 Fortsatt utebliven betalning leder till kreditbedömning och betalningsföreläggande genom Kronofogden. Ytterligare avgifter såsom ansökningsavgift och ränta tillkommer enligt Kronofogdens riktlinjer.

4. Villkor gällande skattereduktion RUT


4.1 Villkor gällande skattereduktion RUT är reglerat av Skatteverket.

4.2 Bolaget följer Skatteverkets regler gällande avdragsgiltiga tjänster. Bolaget ansvarar ej för eventuella förändringar gällande skattereduktion RUT.

4.3 Allmänna frågor och/eller synpunkter angående skattereduktion hänvisas till Skatteverket (tel.nr. 0771-567 567).

4.4 Avdragsgiltiga tjänster som erbjuds av bolaget innefattar hemstädning, storstädning, flyttstädning, saneringsstädning, fönsterputsning, trädgårdsarbete inkl. gräsklippning, snöskottning, flytthjälp, samt övriga icke-nämnda hushållsnära tjänster.

4.5 Bestämmelser gällande rese- och materialersättning

4.5.1 Rese- och materialkostnader, samt övriga omkostnader, är enligt Skatteverkets bestämmelser ej avdragsgiltiga och får därför inte ingå i skattereduktion RUT.

4.5.2 Enligt Skatteverkets bestämmelser måste "rimliga" rese- och materialersättningar specificeras separat på faktura.

4.5.3 För debitering av avdragsgiltiga tjänster tillkommer alltid en fast rese- och materialersättning.

4.5.4 Debiterat belopp beror på vilken typ av tjänst som utförts samt uppdragobjektets geografiska plats.

4.5.5 För hemstädningar som sker inom central del av ort tillkommer en fast rese- och materialersättning á 50 SEK (inkl. moms) per resetillfälle.

4.5.6 För hemstädningar som sker utanför central del av ort och för samtliga andra avdragsgiltiga tjänster (enligt punkt 4.4) tillkommer rese- och materialersättning á 100 SEK (inkl. moms) per resetillfälle.

4.5.7 För samtliga tjänster som utförs på ett avstånd lika med eller längre än 25 km från utgångsplats tillkommer en rese- och materialersättning á 4,4 SEK (inkl. moms) per kilometer. Debitering sker för både resa till och från uppdragsobjektet per resetillfälle.

4.5.8 Bolaget förbehåller sig rätten att, enligt Skatteverkets riktlinjer, bedöma huruvida objektets geografiska plats anses vara inom eller utanför central del av ort.

4.6 Villkor gällande utbetalning RUT

4.6.1 Efter det att kund har betalat faktura skickar bolaget en begäran om utbetalning RUT till Skatteverket.

4.6.2 Om Skatteverket av någon anledning avslår, eller delvis avslår, utbetalning av begärt RUT belopp, förbehåller sig bolaget rätten att tilläggsfakturera kund resterande belopp motsvarande skattereduktionen.

4.6.3 För tilläggsfakturor RUT tillkommer avgift (enligt punkt 3.2).

4.6.4 Ansvar för översyn av återstående skattereduktion RUT åligger kund. Bolaget har ingen möjlighet att granska återstående skattereduktion.

5. Bestämmelser gällande prissättning


5.1 Bolaget förbehåller sig rätten att justera priser på de tjänster som erbjuds.

5.2 Kund debiteras enligt vid tiden gällande prislista, eller i undantag genom annan överenskommelse med bolaget.

5.3 En årlig procentuell prisindexhöjning av erbjudna tjänster sker i enlighet med Arbetsgivarorganisationen Almegas städprisindex.

5.4 Allmänna villkor gällande debitering av tjänster

5.4.1 Debitering av tjänster, med undantag för fönsterputsning och offertpriser, sker per arbetad timme och påbörjad halvtimme.

5.4.2 Lägsta debiterbart belopp för tjänster med timdebitering, med undantag för snöskottning; gräsklippning; samt trädgårdsarbete, är kostnaden för en och en halv (1,5) timmes arbete.

5.4.3 I vissa fall kan avtalade tider för utförande av tjänster finnas. Ytterligare arbetsuppgifter, eller giltiga avvikelser utöver avtalad tid, debiteras löpande per ovangivna punkter. Likväl kan uppskattad tidsåtgång under bokning och efter utförande av tjänster variera.

5.4.4 Avtalad tidsåtgång på tjänster som utförs av bolaget kan variera från gång till gång beroende på uppdragsobjektets skick. Utförande av tjänster på objekt utan återkommande uppdrag kan ta längre tid än avtalad tidsåtgång.

5.4.5 För tjänster som utförs på kvällstid, helg och storhelg, tillkommer alltid extra tillägg per timme med gällande belopp enligt avtal mellan Arbetsgivarorganisationen Almega och Fastighetsanställdas förbund.

5.5 Villkor gällande debitering av fönsterputs

5.5.1 Tjänst fönsterputsning debiteras alltid med ett fast pris. Undantag kan gälla för näringsidkare och enligt eventuella offerter.

5.5.2 Fast pris för tjänst beror på objektets omfattning. Lägsta debiterbart belopp är 450 SEK efter skattereduktion RUT eller enligt eventuell offert.

5.5.3 Bolaget förbehåller sig rätten att beräkna pris för utförande av tjänst fönsterputsning i enlighet med gällande prisbild, tidsåtgång, fönstertyp samt mångårig expertis inom området.

5.6 Villkor gällande debitering av städning

5.6.1 I vissa fall kan, enligt bolagets bedömning, städningar omvandlas till saneringsstädning med en högre timdebitering. Bolaget förbehåller sig rätten att göra denna bedömning, enligt mångårig expertis inom området samt uppdragsobjektets skick, i samråd med kund.

5.6.2 I det fallet att en saneringsstädning utförs kan vissa omkostnader tillkomma. Omkostnader avser i första hand men inte begränsat till extra resedebiteringar, hyra av container, förbrukningsmaterial samt debitering för städkem vars åtgång ej utgör en normal förbrukning för utförande av tjänster.

5.7 Villkor gällande bruk av maskin

5.7.1 För tjänster då bruk av maskin krävs (t.ex. golvvård, gräsklippning/trädgårdsarbete, mattvätt, etc.) tillkommer ett maskintillägg á 100 SEK (exkl. moms) per timme.

6. Allmänna villkor gällande utförande av tjänster


6.1 Bolaget förbehåller sig rätten att omboka eller avboka beställda tjänster pga. rådande omständigheter såsom men inte begränsat till sjuk eller frånvarande personal, ej funktionsdugliga företagsfordon, avsaknad av nödvändig utrustning och/eller material, och/eller andra omständigheter som innebär att tjänster inte kan utföras eller att utförande försvåras avsevärt.

6.2 Bolaget friskriver sig ansvar för att utföra tjänster pga. rådande omständigheter såsom men inte begränsat till naturkatastrofer, större olyckor, krig och/eller strejker, samt annat som omöjliggör eller avsevärt försvårar utförande av tjänster.

7. Villkor gällande beställning åt annan person


7.1 För att beställa tjänster åt annan person måste beställaren ingå ett avtal med bolaget.

7.2 Avtalet förpliktigar beställaren som betalningsskyldig om annan part ej kan betala för utförda tjänster.

7.3 Avtalet gäller även i de fall där tjänster beställes till ett dödsbo. Ansvaret ligger på kund att säkerställa att det finns betalmedel i dödsboet.

7.4 Avtalet makuleras efter inkommen betalning för att följa Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser gällande hantering/lagring av personuppgifter.

8. Villkor gällande avbokning av tjänster


8.1 Följande villkor gäller för avbokningar och uteblivet arbete av beställda tjänster.

8.2 Avbokning av beställda tjänster skall ske senast tjugofyra (24) timmar innan utförande av tjänst eller senaste dag före helg, med undantag för allvarliga sjukdomsfall.

8.3 Med allvarliga sjukdomsfall avses omständigheter då kund är 1) inom vård på sjukhus eller liknande, 2) oförmögen att kommunicera/röra sig på grund av sjukdom, eller 3) om det finns en allvarlig smittorisk som innebär fara för bolagets personal.

8.4 Bolaget förbehåller sig rätten att bedöma huruvida olika specifika sjukdomsfall ska betraktas som allvarliga eller inte.

8.5 Försenad avbokning leder till debitering för uteblivet arbete.

8.6 Debitering för uteblivet arbete är 400 SEK (exkl. moms) plus eventuella omkostnader. Denna debitering är ej avdragsgiltig via skattereduktion RUT.

8.7 Avbokningar som sker på plats hos kund/uppdragsobjekt leder till debitering för den schemalagda tid som bokats för tjänster, med undantag för allvarliga sjukdomsfall (enligt punkt 8.3).

8.8 Debitering för schemalagd tid följer tjänstens vid tiden gällande prissättning. Denna debitering är ej avdragsgiltig via skattereduktion RUT.

9. Villkor gällande reklamation


9.1 Dessa villkor gäller då kund reklamerar utförande av eller delvis utförande av tjänster pga. felaktigheter eller brister som uppkommit.

9.2 Bolaget är förpliktigat att korrigera påvisade brister som uppkommit i utförande av tjänster utan extra debitering för kund.

9.3 Brister måste inrapporteras till bolaget senast två (2) dagar från och med utförande av tjänst, eller närmaste vardag efter helg. Detta eftersom bolaget snabbt skall kunna bedöma omfattningen av bristerna och kunna korrigera dessa innan uppdragsobjektets skick förändras ytterligare.

9.4 Brister som inrapporteras senare än ovangiven tidsrymd innebär att dessa villkor upphör att gälla i den mening att kund ej kan erhålla någon ekonomisk ersättning.

9.5 Brister som inrapporteras senare än angiven tid kan korrigeras efter kunds önskemål, dock utan någon ekonomisk ersättning till kund.

9.6 Ansvaret att påvisa vilka brister som uppkommit i utförande av tjänst åligger kund.

9.7 Brister skall dokumenteras på plats hos kund, eller via bilder erhållna bolaget.

9.8 Bolaget förbehåller sig rätten att bedöma om inrapporterade brister är giltiga, enligt mångårig expertis inom området och under rådande omständigheter.

9.9 Bolaget måste alltid tillhandahållas möjlighet att korrigera påvisade brister som uppkommit i utförande av tjänster.

9.10 Om kund själv korrigerat brister, utan bolagets godkännande, upphör dessa villkor i den meningen att kund ej kan erhålla någon ekonomisk ersättning.

9.11 Skador på ägodelar/egendom som påvisligen uppkommit i utförande av tjänst ersätts av bolaget genom överenskommelse med kund.

10. Villkor gällande hantering av nycklar/kodbrickor


10.1 Enligt kunds önskan kan nycklar/kodbrickor överlämnas till bolaget för lättare åtkomst till uppdragsobjekt.

10.2 Bolaget ansvarar för att inlämnade nycklar/kodbrickor hanteras på ett säkert sätt vilket innefattar nyckelskåp med kodlås.

10.3 Bolaget avskriver sig ansvar för nycklar/kodbrickor som av kund placeras i anslutning till uppdragsobjekt (dvs. överallt undantaget bolagets lokaler).