Villkor gällande tjänster utförda av
Mora Städ & Fönsterputs AB

Nedan följer de villkor som gäller när Du beställer tjänster av oss. Villkoren gäller debitering, bokningar och avbokningar, skattereduktion RUT, betalningsvillkor, mm.

Senaste version av nedanstående villkor är per datum 2020-01-14.

1. Omfattning


1.1 Dessa villkor gäller då Mora Städ & Fönsterputs AB (”bolaget”) tillhandahåller tjänster till en näringsidkare (”kund/beställare”) på specifik plats (”objekt/uppdragsobjekt”).

1.1.1 Villkoren gäller från och med det att kund har ingått avtal med bolaget.

1.1.2 Avtal anses vara ingånget då kund har, muntligt eller skriftligt, beställt tjänst och/eller då bolaget har börjat tillhandahålla tjänst.

2. Allmänna betalningsvillkor


2.1 Genom att ingå avtal med bolaget (enligt 1.1.2) godkänner kund betalningsvillkor på 20 dagar om ingen annan överenskommelse finns.

2.1.1 För pappersfakturor som skickas postalt tillkommer alltid en administrativavgift á 23 SEK (exkl. moms).

2.1.2 För fakturor som skickas elektroniskt (e-post eller e-faktura) tillkommer alltid en administrativavgift á 8 SEK (exkl. moms).

2.2 Utebliven betalning

2.2.1 Utskick av fakturor, påminnelseavgifter, Inkassokrav, kreditbedömningar samt betalningsförelägganden sköts av Fortnox Finans AB.

2.2.2 Frågor, synpunkter och/eller bestridande av fakturor hänvisas till Fortnox Finans AB (tel.nr. 0470-78 50 00).

2.2.3 Utebliven betalning på förfallodatum leder till utskick av betalningspåminnelse efter sju (7) dagar.
För utskick av betalningspåminnelse tillkommer en avgift á 60 SEK (inkl. moms).

2.2.4 Utebliven betalning av betalningspåminnelse leder till utskick av Inkassokrav efter ytterligare sju (7) dagar.
För utskick av Inkassokrav tillkommer en avgift á 240 SEK (inkl. moms).

2.2.5 Utebliven betalning av Inkassokrav leder till kreditbedömning och betalningsföreläggande genom Kronofogden.
Ytterligare avgifter så som ansökningsavgift och ränta tillkommer.

3. Villkor gällande skattereduktion RUT


3.1 Villkor gällande skattereduktion RUT är reglerat av Skatteverket.

3.1.1 Bolaget följer Skatteverkets regler gällande avdragsgiltiga tjänster. Bolaget ansvarar ej för eventuella förändringar gällande skattereduktion RUT.

3.1.2 Allmänna frågor och/eller synpunkter angående skattereduktion hänvisas till Skatteverket (tel.nr. 0771-567 567).

3.1.3 Avdragsgiltiga tjänster som bolaget tilhandahåller innefattar: hemstädning, storstädning, flyttstädning, saneringsstädning, fönsterputsning, trädgårdsarbete, gräsklippning, snöskottning, flytthjälp, samt övriga icke-nämnda hushållsnära tjänster.

3.2 Bestämmelser gällande rese- och materialersättning

3.2.1 Rese- och materialkostnader, samt övriga omkostnader, är enligt Skatteverkets bestämmelser ej avdragsgiltiga och får därför inte ingå i skattereduktion RUT.

3.2.2 Enligt Skatteverkets bestämmelser måste "rimliga" rese- och materialkostnader specificeras separat på faktura.

3.2.3 För debitering av avdragsgiltiga tjänster tillkommer alltid en fast rese- och materialersättning.

3.2.4 Debiterat belopp beror på vilken typ av tjänst som utförts samt uppdragobjektets geografiska plats.

3.2.5 För hemstädningar som sker inom central del av ort tillkommer en fast rese- och materialersättning á 50 SEK (inkl. moms) per resetillfälle.

3.2.6 För hemstädningar som sker utanför central del av ort samt övriga avdragsgiltiga tjänster (se 3.1.3) tillkommer en fast rese- och materialersättning á 90 SEK (inkl. moms) per resetillfälle.

3.2.7 För samtliga tjänster som utförs på ett avstånd längre än 25 kilometer från utgångsplats, närmaste central ort, tillkommer en rese- och materialersättning á 3,50 SEK (exkl. moms) per kilometer. Avståndet beräknas på både resa till och från objekt.

3.2.8 Bolaget förbehåller sig rätten att, efter Skatteverkets riktlinjer, bedöma huruvida objekts geografiska plats anses vara inom eller utanför central del av ort.

3.3 Villkor gällande utbetalning RUT

3.3.1 Efter kund har betalat fakturabelopp med skattereduktion kan bolaget begära utbetalning av RUT belopp från Skatteverket.

3.3.2 Om Skatteverket av någon anledning avslår, eller delvis avslår, begäran om fullständig utbetalning av RUT, förbehåller sig bolaget rätten att tilläggsfakturera kund resterande belopp motsvarande skattereduktionen.

3.3.3 För tilläggsfakturor RUT tillkommer avgift enligt 2.1.1 och 2.1.2.

3.3.4 Ansvar för översyn av återstående skattereduktion åligger kund. Bolaget har ingen möjlighet att granska återstående skattereduktion.

4. Bestämmelser gällande prissättning


4.1 Bolaget förbehåller sig rätten att justera priser på de tjänster som erbjuds.

4.1.1 Kund debiteras enligt vid tiden gällande prislista, eller i undantag genom annan överenskommelse med bolaget.

4.1.2 En årlig procentuell prisindexhöjning av erbjudna tjänster sker i enlighet med Arbetsgivarorganisationen Almegas städprisindex.

4.2 Allmänna villkor gällande debitering av tjänster

4.2.1 Debitering av tjänster, med undantag för fönsterputsning och offertpriser, sker per arbetad timme och påbörjad halvtimme.

4.2.2 Lägsta debitering för tjänst med timpris är en (1) timme.

4.2.3 I vissa fall kan avtalade tider för utförda tjänster finnas. Ytterligare arbetsuppgifter, eller giltiga avvikelser, utöver avtalad tid debiteras löpande per punkt 4.2.1.

4.2.4 För tjänster som utförs på kvällstid, helg och storhelg, tillkommer alltid extra tillägg per timme med gällande belopp enligt avtal mellan Arbetsgivarorganisationen Almega och Fastighetsanställdas förbund.

4.3 Villkor gällande bruk av maskin

4.3.1 För tjänster där bruk av maskin krävs tillkommer ett maskintillägg á 100 SEK (exkl. moms) per timme.

4.4 Villkor gällande debitering fönsterputs

4.4.1 Tjänst fönsterputsning debiteras alltid med ett fast pris.

4.4.2 Fast pris för tjänst beror på objektets omfattning. Minsta debiterbara belopp för fönsterputsning är 450 SEK (efter skattereduktion) eller efter eventuell annan överenskommelse.

4.5 Villkor gällande debitering för städning

4.5.1 I vissa fall kan, enligt bolagets bedömning, städningar omvandlas till saneringsstädning med en högre timdebitering. Bolaget förbehåller sig rätten att göra denna bedömning enligt mångårig expertis inom området.

5. Villkor gällande beställning åt annan person


5.1 För att kunna beställa tjänster åt annan person måste beställaren ingå ett avtal med bolaget.

5.1.1 Avtalet förpliktigar beställaren som betalningsskyldig om annan part ej kan betala för utförda tjänster.

5.1.2 Avtalet gäller även i de fall där tjänster beställes till ett dödsbo. Ansvaret ligger på kund att säkerställa att det finns betalmedel i ett dödsbo.

5.1.3 Avtalet makuleras efter inkommen betalning.

6. Villkor gällande avbokning av tjänster


6.1 Följande villkor gäller för avbokningar och uteblivet arbete av beställda tjänster.

6.1.1 Avbokning av beställda tjänster skall ske senast 24 timmar innan arbetet skall utföras med undantag för allvarliga sjukdomsfall.

6.1.2 Med allvarliga sjukdomsfall avses omständigheter då kund är 1) inom vård på sjukhus eller liknande, 2) oförmögen att kommunicera/röra sig på grund av sjukdom, eller 3) om det finns en allvarlig smittorisk som innebär fara för bolagets personal.

6.1.3 Bolaget förbehåller sig rätten att bedöma huruvida olika specifika sjukdomsfall skall betraktas som allvarliga eller inte.

6.1.4 Försenad avbokning leder till debitering för uteblivet arbete.

6.1.5 Debitering för uteblivet arbete är 400 SEK (exkl. moms) plus eventuella omkostnader. Denna debitering är ej avdragsgiltig via skattereduktion.

6.1.6 Avbokningar som sker på plats hos kund/uppdragsobjekt leder till debitering för den schemalagda tid som bokats för tjänster, med undantag för allvarliga sjukdomsfall (se 6.1.2).

6.1.7 Debitering för schemalagd tid följer tjänstens gällande prissättning. Denna debitering är ej avdragsgiltig via skattereduktion.

7. Villkor gällande reklamation


7.1 Bolaget är förpliktigat att korrigera påvisade brister som uppkommit i utförande av tjänster utan extra debitering för kund.

7.1.1 Brister måste inrapporteras senast två (2) dagar efter utförd tjänst eller närmaste vardag efter helg.

7.1.2 Brister som inrapporteras senare än ovanstående tidsrymd innebär att dessa villkor upphör att gälla i den mening att kund ej kan erhålla någon ekonomisk ersättning.

7.1.3 Brister som inrapporteras senare än angiven tid kan korrigeras efter kunds önskemål, dock utan någon ekonomisk ersättning till kund.

7.1.4 Ansvaret ligger hos kund att påvisa vilka brister som uppkommit i utförande av tjänst.

7.1.5 Brister skall dokumenteras på plats hos kund, eller via bilder erhållna bolaget av kund.

7.1.6 Bolaget förbehåller sig rätten att bedöma om inrapporterade brister är giltiga enligt mångårig expertis inom området.

7.1.7 Bolaget måste alltid tillhandahållas möjlighet att korrigera påvisade brister som uppkommit i utförande av tjänster.

7.1.8 Om kund själv korrigerat brister, utan bolagets godkännande, upphör dessa villkor i den meningen att kund ej kan erhålla någon ekonomisk ersättning.

7.1.9 Skador på ägodelar/egendom som påvisligen uppkommit i utförande av tjänst ersätts av bolaget genom överenskommelse med kund.

8. Villkor gällande hantering av nycklar/kodbrickor


8.1 Enligt kunds önskan kan nycklar/kodbrickor överlämnas till bolaget för åtkomst till uppdragsobjekt.

8.1.1 Bolaget ansvarar för att inlämnade nycklar/kodbrickor hanteras på ett säkert sätt, detta innefattar nyckelskåp med kodlås.

8.1.2 Bolaget ansvarar ej för nycklar/kodbrickor som placeras av kund i anslutning till uppdragsobjekt.